Hits: 7321

Comité WAKE UP!!

De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!!

Regelmatig wordt ons gevraagd door collega’s, wat het verschil is tussen De Vrije Huisarts en het Comité WAKE UP!! en wat die twee met elkaar te maken hebben.
Om een antwoord op deze vragen te geven gaan we in op de ontstaansgeschiedenis, doelstellingen, organisatiestructuur en de personele samenstelling van de beide organisaties.
Vanuit feitelijke ontwikkelingen en beleidsinitiatieven maken we duidelijk welke onderlinge verbanden en verschillen er bestaan.
Ontstaan
Stichting de Vrije Huisarts Comité WAKE UP!!
Stichting de Vrije Huisarts is opgericht, op 1 februari 2001, naar aanleiding van een onacceptabele tariefsbeschikking door het College Tarieven Gezondheidszorg. De oprichters van De Vrije Huisarts wilden zich ontdoen van het juk dat door de Wet Tarieven Gezondheidszorg op de schouders van de ondernemende huisarts drukte.
Lees onze oprichtings-statuten
In december 2008 vond een bijeenkomst plaats in Zwolle van verontruste huisartsen. De deelnemers waren via de LHV-discussielijst opgeroepen om hun persoonlijke visie te geven op oplossingsgerichte en haalbare strategieën met betrekking tot de gesignaleerde problemen in de huisartsenzorg. Er werd tijdens de vergadering een gevoel gedeeld dat de toenemende regelzucht van de overheid en zorgverzekeraars leidt tot het verloren gaan van belangrijke kernwaarden van het huisartsenvak.
Doelstellingen
Stichting de Vrije Huisarts Comité WAKE UP!!
Stichting de Vrije Huisarts heeft als belangrijkste doelstelling het bevorderen van optimale randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering van huisartsen en het behartigen van belangen in meest brede zin. Zo heeft de Vrije Huisarts in tal van kritische en informatieve publicaties op de site http://devrijehuisarts.org, de Nederlandse huisartsen geïnformeerd over het beleid rond huisartsenzorg. Verandering begint met goede informatie. Het beleid van alle deelnemers in het zorgveld wordt zo nodig aan de orde gesteld, inclusief het beleid van de LHV.

Daarnaast ondersteunt de Stichting allerlei initiatieven, zowel financieel als inhoudelijk. Zo droeg zij recent bij aan de kosten voor juridische bijstand van de NZa Projectgroep naar aanleiding van het NZa Kostenonderzoek in 2008.
DVH financierde (mee) de activiteiten van het Comité WAKE UP!! voor de oprichtingsvergadering, het L-EPD pilotonderzoek, het onderzoek naar de werklast van huisartsen (de “Meetweek”). Tevens speelt de site van de Vrije Huisarts een belangrijke rol in het informeren van huisartsen over de activiteiten van het Comité. Op dit moment past de steun van Stichting de Vrije Huisarts aan Comité WAKE UP!! binnen de doelstelling van DVH, maar de juridische structuur en werkzaamheden tussen beiden blijven (transparant) gescheiden.

Daarnaast voerde het bestuur de afgelopen jaren besprekingen met tal van beleidsmakers en instellingen op het terrein van de huisartsenzorg: NHG, VWS, NPCF, NZa, CVZ ed. om haar visie op de noodzakelijke randvoorwaarden voor een gezonde bedrijfsvoering in de huisartsenpraktijken, te verduidelijken. Met de LHV kwam de laatste jaren geen bestuursoverleg tot stand.
De oprichting van het CWU werd als volgt geformuleerd: “Comité WAKE UP!! is een initiatief ván huisartsen vóór huisartsen om elkaar "wakker te schudden" en in discussie te gaan over oplossingen voor een aantal "pijndossiers". Het doel is om hiervoor effectieve strategieën te formuleren en zo de onvrede, die veel praktijkhouders voelen, om te zetten in constructieve actie..”
Lees ons Mission-Statement

Met de ‘pijndossiers’ worden bedoeld: het L-EPD en het beroepsgeheim, de indexeringsstop, de ANW-zorg etc. De geconstateerde informatieachterstand bij de beroepsgroep over de consequenties van het beleid van VWS, was directe aanleiding om tot oprichting van WAKE UP!! te komen. Inmiddels zijn er strategieën ontwikkeld en uitgevoerd rond het L-EPD en het beroepsgeheim, de meting van de werklast van huisartsen. De eerste ledenraadpleging om de mening van de leden te peilen over de bezuinigingsmaatregelen van Klink en zijn plannen voor ingrijpende wijzigingen van de organisatie van de huisartsenzorg, is gestart.
Organisatiestructuur
Stichting de Vrije Huisarts Comité WAKE UP!!
Stichting de Vrije Huisarts is een onafhankelijke denktank die financieel afhankelijk is van donateurs. Er bestaat dus geen formele ledenlijst waarbij leden op ledenvergaderingen het bestuursbeleid vaststellen of accorderen. Een Stichting heeft wel een lijst van donateurs. Middels nieuwsbrieven aan de donateurs wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over het beleid en de besteding van de donatiegelden. Stichting de Vrije Huisarts zal nooit een vereniging of bond worden.

Bestuursleden worden geworven onder collega’s die zich op een of andere wijze binnen de beroepsgroep manifesteren als onafhankelijke en kritische denkers die zich willen inzetten voor de doelstelling van de Stichting. Aanstelling verloopt via coöptatie.
Er bestaat nog geen formele, juridische organisatiestructuur voor het CWU. Vanuit de deelnemers aan de Zwolse bijeenkomst is de Stuurgroep aangesteld als een soort bestuur a.i. dat de werkzaamheden coördineert en uitvoert namens de leden/sympathisanten.
Wanneer het draagvlak voldoende breed is en de noodzaak aanwezig, dan zal de leden/sympathisanten de keuze worden voorgelegd om CWU om te vormen tot een formele rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging). In die situatie zijn het de leden die het bestuur kiezen en het te voeren beleid bepalen en waarbij het bestuur verantwoording aflegt tegenover de leden. Pas bij een formele rechtspersoonlijkheid zal er contributie geheven worden. De huidige (informele) leden/sympathisanten kunnen dan kiezen voor het formele lidmaatschap.

Op dit moment zullen middels ledenraadplegingen de meningen over gewenste initiatieven en de koers van het CWU worden gepeild en ook van invloed zijn op de eventuele oprichting van een zelfstandige organisatie die de belangen behartigt, binnen en/of buiten de LHV organisatie, van (toekomstige en) wakkere praktijkhouders.
Personele samenstelling
Stichting de Vrije Huisarts Comité WAKE UP!!
Naast het bestuurslidmaatschap van de Vrije Huisarts, zijn alle bestuurders (oud-)huisarts en hebben een aantal bestuursleden ook nog andere hieronder vermelde functies in ‘huisartsenland’.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende collega’s:
 • Rob Schonck
  voorzitter de Vrije Huisarts
  lid LHV-Commissie BacFEZ
 • Rinske van de Goor
  secretaris de Vrije Huisarts
  bestuurslid LHV-kring Midden-Nederland
 • Carin Littooij
  penningmeester de Vrije Huisarts
  bestuurslid LHV-kring Midden-Nederland
  lid LHV-Ledenraad
  voorzitter LHV-LIONH
 • Anton Maes
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  lid LHV-BacFEZ
  freelance FEZ-medewerker LHV
 • Evertjan Hannivoort
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  webbeheerder van o.a. DVH-site, CWU-site, EPD-Nee-site
  voorheen: afgevaardigde LHV-Ledenvergadering
 • Wouter van den Berg
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
 • Frank Gunneweg
  bestuurslid en oud voorzitter de Vrije Huisarts
  bestuurslid coöperatie Medicamus
  bestuurslid en oud-voorzitter HV NW Veluwe
  lid Ledenraad NHG
  voorheen lid kringbestuur Midden Nederland
  leider onderhandelingsdelegatie Kringen Amsterdam, Midden Nederland en Gelre IJssel met AGIS: 2004-2009
  oud-lid financiële commissie LHV
  oprichter en oud-voorzitter LIONH
  oud-lid ledenraad LHV
 • Bram de Wit
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  voorheen: onderhandelaar namens LHV-kring Zuid-Limburg
 • Hans Nobel
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
  voorzitter ELHA
Stuurgroep van het Comité WAKE UP!! fungeert als bestuur ad interim.
De huidige Stuurgroep bestaat uit de volgende collega’s:
 • Annelies Leloup
  praktijkhouder te Amsterdam
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
 • Herman Suichies
  praktijkhouder te Eefde
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
 • Wouter van den Berg
  praktijkhouder te Leusden
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
  bestuurslid de Vrije Huisarts
 • Hans Nobel
  praktijkhouder te Alphen aan den Rijn
  lid Stuurgroep Comité WAKE UP!!
  bestuurslid de Vrije Huisarts
  voorzitter ELHA
Dit is een gemeenschappeliijke publicatie van DVH en CWU.
30 augustus 2009